Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

We hebben een prachtig winkelcentrum gekregen, maar ik vind het echt enorm jammer dat het dak grotendeels open is. Hierdoor kun je niet meer beschermd voor weer en wind lekker winkelen. Bovendien hebben duiven vrij spel. Kan daar echt niets op verzonnen worden?

Bij het ontwerpen van de vernieuwde passages is bewust gekozen voor een duurzame oplossing: een semi-open overkapping met een buitenklimaat. Voorheen werd het ’s zomers in de passages veel te warm. Bij een volledig dichte overkapping zou niet alleen moeten worden voldaan aan strengere eisen op het gebied van brandveiligheid, maar zouden ook kostbare luchtbehandelingsinstallaties moeten worden geplaatst om het binnenklimaat te kunnen beheersen. Dit laatste zorgt voor een hoger energieverbruik en dus een hogere uitstoot van CO2 en stikstof. Het nadeel is inderdaad dat een semi-open overkapping wat minder bescherming biedt tegen neerslag en wind. Hier is helaas geen oplossing voor.

Voor wat de overlast door duiven betreft: er is afgelopen zomer een proefopstelling gemaakt om duiven te weren en inmiddels is opdracht gegeven om deze voorziening in het gehele centrum aan te brengen. Hiermee zal de overlast naar verwachting grotendeel kunnen worden voorkomen.

 

Hieronder treft U de vragen en antwoorden aan die zijn besproken tijdens de online informatiebijeenkomst op 8 juni 2021.

VRAGEN OVER DE TOEGANKELIJKHEID VAN HET WINKELCENTRUM

Zijn de toegangsdeuren van de passages tijdens de winkeltijden constant open of zijn het schuifdeuren die open en dicht gaan met een sensor?
De drie entrees van het winkelcentrum worden voorzien van schuifdeuren die tijdens winkeltijden automatisch openen en sluiten. Na sluitingstijd worden de entrees afgesloten.

Blijft het winkelcentrum toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking?
De nieuwe passage wordt voorzien van een volledig vlakke tegelvloer en alle winkels zullen ook in de nieuwe situatie drempelloos te betreden zijn. Wat dat betreft verandert er qua toegankelijkheid dus niets.

De pinautomaat aan de kant van de Plus supermarkt is niet geschikt voor mensen in een rolstoel, want zij kunnen niet zien wat ze intoetsen. Kan hiervoor een oplossing worden bedacht?
De eigenaar van het winkelcentrum (WPRI) zal Geldmaat op dit probleem attenderen. Geldmaat is namelijk zelf verantwoordelijk voor de manier waarop de pinautomaat wordt bevestigd.

 

VRAGEN OVER HET WINKELAANBOD EN DE OVERIGE VOORZIENINGEN

Welke winkels komen erbij? Komt er bijvoorbeeld een Etos of een Kruidvat? En komt er ook een lunchroom?
Dat is nu nog niet te zeggen. WPRI gaat eerst met de huidige ondernemers in gesprek over hun wensen en ambities om uit te breiden. In het bouwproces zal een aantal winkels worden verplaatst en komen er diverse nieuwe winkelunits bij. Deze zijn met name bestemd voor zaken op het gebied van de dagelijkse boodschappen, zoals een viswinkel, een poelier, een drogist, een winkel in huishoudelijke artikelen en/of een textielsupermarkt. Daarnaast willen we graag wat daghoreca – zoals een lunchroom – toevoegen, want dat nodigt uit om wat langer in het winkelcentrum te verblijven. Voor de verhuur zijn twee makelaars aangesteld. Zij zullen de verhuur in de loop van het bouwproces gaan opstarten.

Komen er ook aanvullende voorzieningen, zoals openbare toiletten?
Er komen inderdaad openbare toiletten, want dat is een voorziening die enorm wordt gewaardeerd door bezoekers. Uiteraard komen er ook toiletvoorzieningen voor mindervaliden. Waar de toiletten precies komen, wordt momenteel nog onderzocht.

 

VRAGEN OVER DE INVLOED VAN DE BOUW

Kunnen omliggende woningen schade ondervinden van trillingen door heiwerkzaamheden?
Om de omgeving zo min mogelijk overlast te bezorgen, worden voor de fundering geen traditionele heipalen gebruikt. In plaats daarvan is gekozen voor mortelschroefpalen en stalenbuispalen, die beide trillings- én geluidsarm in de grond worden aangebracht. Bovendien zal de aannemer voorafgaand aan deze werkzaamheden een bouwkundige opname bij nabijgelegen panden doen.

Is er nagedacht over de geluidsoverlast tijdens de bouw voor de basisschool en zijn hiervoor oplossingen?
De aannemer zal dit waar nodig afstemmen met de leiding van de basisschool.

Zijn de winkels open tijdens de verbouwing?
Ja, de aannemer zorgt ervoor dat alle winkels tijdens de bouw open en bereikbaar zullen zijn. Wél moeten op sommige momenten delen van de passage tijdelijk worden afgesloten. In dergelijke gevallen wordt altijd een veilige omleidingsroute of een alternatieve in- en uitgang gecreëerd.

Komt het ontmoetingspunt voor de jongeren (JOP) dat tegenover de ingang van De Bergspil stond weer terug?
Tijdens de bouw wordt de ruimte waar de JOP staat ingericht als bouwplaats, maar in de loop van de bouw (als minder ruimte voor de bouwplaats nodig is) komt de JOP terug.

Komt er een bouw-app om de bouwvorderingen te volgen?
Er komt geen speciale bouw-app. Alle relevante informatie rondom de verbouwing van het winkelcentrum wordt op deze website gepubliceerd.

 

VRAGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE

Wat gaat er met de parkeerplaatsen gebeuren?
In totaal komen er zo’n veertig parkeerplaatsen bij: circa twintig aan de noordkant en circa twintig aan de zuidkant. Hiermee wordt voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid. De gemeente Roosendaal werkt momenteel aan het ontwerp voor de (her)inrichting van de openbare ruimte, inclusief de parkeerplaatsen.

Hoe wordt het stallen van fietsen straks geregeld?
De gemeente streeft ernaar om nabij de drie entrees van het winkelcentrum en bij de entree van wijkgebouw De Bergspil fietsparkeergelegenheid te creëren. Hoe dit er precies komt uit te zien, wordt bepaald in het (her)inrichtingsplan voor de openbare ruimte en is op dit moment nog niet bekend. Eén ding staat in elk geval vast: er mogen straks géén fietsen in de passages worden geplaatst!

Wordt de inrit naar het parkeerterrein vanaf de kant van de Willem Dreessingel (via de Gagelberg) ook aangepakt? Nu moet je met de auto namelijk wel heel scherp draaien.
Dit is een zaak van de gemeente, daar is op dit moment nog niets over bekend.

Wat gebeurt er met de groenvoorzieningen?
Ook dit is onderdeel van het (her)inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Waar komt de oliebollenkraam?
Op het nieuwe voorplein aan de kant van Albert Heijn komt ruimte voor de huidige ambulante ondernemers. Waar deze precies komen te staan, hangt af van het pleinontwerp. De gemeente huurt hiervoor een landschapsarchitect in, die het plein zal ontwerpen in samenspraak met de winkeliers en omwonenden.

 

OVERIGE VRAGEN EN OPMERKINGEN

Hoe wordt het binnenklimaat geregeld? Het is nu namelijk ’s zomers enorm benauwd in het winkelcentrum.
De passages worden voorzien van een hybride kapconstructie: open in het midden en overkappingen langs de winkelpuien. Zo kunnen bezoekers droog lopen, terwijl er toch voldoende frisse lucht is. Hierdoor verbetert het verblijfsklimaat enorm en wordt het binnen veel minder heet en bedompt. Om regen en sneeuw adequaat te kunnen afvoeren, worden de vloeren van de passage voorzien van afvoergoten.

Er staan nú al meerdere winkels leeg. Waarom worden er dan toch nog winkels bijgebouwd?
Er zijn de afgelopen jaren enkele winkeliers vertrokken, met name vanwege het ontbreken van een opvolger en een landelijke reorganisatie. Daarnaast laat WPRI enkele units bewust leeg staan omdat tijdens de verbouwing diverse winkels – al dan niet tijdelijk – moeten worden verplaatst. Strategische leegstand is voor bezoekers minder aantrekkelijk, maar wel noodzakelijk bij een project zoals dit. Garanties met betrekking tot het aantrekken van huurders zijn er nooit, maar WPRI heeft veel ervaring met het herontwikkelen van wijkwinkelcentra. Als ervaren ontwikkelaar én eigenaar van het winkelcentrum zou WPRI bovendien nooit uitbreiden als daar geen markt voor is. Ondanks corona hebben veel winkeliers in wijkwinkelcentra het afgelopen jaar juist enorm goed gedraaid. De populariteit van wijkwinkelcentra neemt dan ook eerder toe dan af.

Wat voor invloed heeft de verbouwing op de huurprijzen?
Hoewel het voorzieningenniveau van het winkelcentrum toeneemt, zullen de huurprijzen vooralsnog in lijn blijven met het huidige niveau. In vergelijking met andere wijkwinkelcentra is de huur in winkelcentrum Tolberg marktconform.

Heeft u ook een vraag?
Stel deze dan via het online formulier helemaal onderaan deze pagina!
Geplaatst: 16-6-2021

 

Als grootste wijk van Roosendaal wachten we al jaren op een fatsoenlijk winkelcentrum met een goed en gevarieerd winkelaanbod, maar we horen amper iets van WPRI en de gemeente. Wanneer beginnen jullie nu eindelijk eens? Of is de corona-crisis nu weer aanleiding voor jarenlang uitstel?

Zoals we ook eind vorig jaar al aangaven, begrijpen we de ergernis onder wijkbewoners over het uitblijven van de vernieuwing van het winkelcentrum heel goed. Ook voor onszelf is het namelijk een behoorlijk langdurig traject. Toch is zo’n lange voorbereiding niet ongewoon en goed verklaarbaar. We moeten bijvoorbeeld rekening houden met wijzigingen in wetten en regels, onder meer op het gebied van milieu. Daarnaast moeten we onze plannen afstemmen op de geldende gemeentelijke beleidslijnen voor winkels/retail en het hierop toegespitste bestemmingsplan dat in juni 2019 is vastgesteld. Al met al vergt dit erg veel tijd.

Toch maken we zeker de nodige vorderingen. Zo hebben we op 18 mei jl. het voorlopig ontwerp (VO) aan de winkeliers gepresenteerd en dat is met enthousiasme ontvangen. We verwachten dan ook dat we vóór eind juni 2020 het definitief ontwerp (DO) kunnen afronden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan een plan voor de herinrichting van het openbaar gebied. Het voorlopig ontwerp zal naar verwachting ook omstreeks eind juni klaar zijn.

Samen met de gemeente zijn we van plan om de plannen in juni met de wijkbewoners te delen tijdens een inloopmiddag/avond. Datum, tijd en plaats (vermoedelijk De Bergspil) zullen op tijd bekend worden gemaakt (uiteraard rekening houdend met de corona-richtlijnen van het RIVM). Na verwerking van eventuele op- en aanmerkingen kan dan nog vóór de zomer de bouwvergunning worden aangevraagd. Daarna zijn we nog afhankelijk van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen de vergunning en de mogelijkheid om op tijd kabels en leidingen van nutsbedrijven te verleggen.

Als dat allemaal goed verloopt, kan op zijn vroegst eind 2020 of begin 2021 met de bouw worden gestart. Rekening houdend met een bouwtijd van 14 maanden zullen de bewoners van Tolberg vanaf het eerste kwartaal van 2022(*) weer fijn boodschappen kunnen doen in een compleet vernieuwd en uitgebreid winkelcentrum.
Geplaatst: 28-05-2020

(*) Onder voorbehoud van weersomstandigheden en eventuele andere externe factoren!

 

Gaat er nu eigenlijk wat veranderen? Hoeveel winkels komen er bij? En wordt het net zo mooi als Lindenburg of Dijkcentrum? Dát zijn namelijk fijne winkelcentra!

We begrijpen dat u nieuwsgierig bent. In samenspraak met een regionale makelaar proberen we tot een zo goed mogelijke bezetting en verhuur te komen die aansluit bij de aard van het winkelcentrum. Dus: alles voor de dagelijks boodschappen met toevoeging van diverse aanvullende branches op het gebied van persoonlijke verzorging en gezondheid, huishoudelijke artikelen, fietsverkoop en -reparatie en andere mogelijke services en diensten.

Kijkt u op de plattegrond op deze pagina, dan ziet u dat de bestaande supermarkten en overige winkels blijven. De snackbar (tussen unit 12 en 14) zal iets worden aangepast. Ook is het de bedoeling om de boekenwinkel te verplaatsen naar de winkelruimte tussen unit 14 en 16. Dit maakt net mogelijk om op de huidige locatie enkele nieuwe winkels te realiseren (unit 16 t/m 18). We streven ernaar om in unit 16 of 18 een moderne nieuwe drogist te plaatsen. De oude locatie van drogisterij Horsten (unit 5 en 6) zal worden opgevuld met andere branches. Per saldo zal het winkelcentrum worden uitgebreid met zeven of acht nieuwe winkels.
Geplaatst: 21-2-2020

 

Komen er boven de winkels ook appartementen, net zoals bijvoorbeeld in winkelcentrum Lindenburg?

Nee, wat dat betreft moeten we u helaas teleurstellen. Binnen de huidige plannen is geen plaats voor appartementen, onder meer omdat er in de direct omgeving onvoldoende ruimte is om te voorzien in benodigde parkeerruimte die hiervoor nodig is.
Geplaatst: 18-2-2020

 

We wachten in Tolberg al jarenlang op een wat moderner winkelcentrum en het is niet normaal dat de verbouwing keer op keer wordt uitgesteld. Je bent nu genoodzaakt om telkens naar het centrum te gaan, want er is geen drogist meer en ook geen zaak zoals Marskramer of iets dergelijks.

We begrijpen uw teleurstelling over het ontbreken van diverse populaire winkels en de over de lange termijn van de herontwikkeling. Achter de schermen zijn we de afgelopen jaren echter druk bezig geweest met de voorbereidingen van de herontwikkeling.

Procedures
In mei 2019 heeft de gemeenteraad na een lang en intensief proces het gewijzigde bestemmingsplan goedgekeurd. Het bestemmingsplan moest worden aangepast omdat we het winkelcentrum willen uitbreiden met aantrekkelijke nieuwe winkelformules en ook de huidige ondernemers meer ruimte willen geven om te kunnen ondernemen. Op dit moment loopt nog een procedure om ook de omgevingsvergunning aan te passen. We verwachten in het tweede kwartaal van dit jaar de benodigde vergunningen te kunnen aanvragen, zodat we na de zomer kunnen starten met de verbouwing.

Bouwplanning
De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting 12 tot 16 maanden in beslag nemen. De verbouwing is grofweg te verdelen in drie stappen:

1. Aanpassen en afsluitbaar maken van de huidige passage | Deze werkzaamheden omvatten onder meer het vernieuwen van de kapconstructie en de vloeren en aanpassen van de entrees van het winkelcentrum zelf én van de winkels.
2. Verplaatsen van de gymzaal | De huidige gymzaal wordt verplaatst naar de verdieping van een nieuwe winkelgebouw dat wordt gerealiseerd aan het plein aan de kant van de Bergspil en de Albert Heijn. Op de begane grond van dit gebouw komen nieuwe winkels.
3. Sloop huidige gymzaal | Als de nieuwe gymzaal klaar is, wordt de huidige gymzaal gesloopt en vervangen door enkele nieuwe winkelruimtes die aansluiten op de passage.

Nieuwe winkelformules
In de tussentijd hebben Marskramer en de drogist de huurovereenkomst helaas opgezegd. Gelukkig is er belangstelling van diverse partijen om zich in winkelcentrum Tolberg te vestigen. We voeren dan ook gesprekken met een aantal ondernemers in ontbrekende branches voor de dagelijkse boodschappen, zoals een drogist en parfumerie. Ook praten we met de huidige winkeliers over eventuele uitbreidingen of verplaatsingen. Tot slot gaan we uiteraard op zoek naar enthousiaste ondernemers in ontbrekende branches, zoals een fietsenzaak, een viswinkel, een poelier, ene dierenspeciaalzaak, een opticien/audicien en dergelijke. Mocht u suggesties hebben voor andere nieuwe formules, laat ons dat dan gerust weten!
Geplaatst: 2-12-2019

 

Ik zou graag zien dat het winkelcentrum wordt uitgebreid met winkels zoals Blokker, Zeeman en Kruitvat. Is dat mogelijk?

Dankzij de uitbreiding van het winkelcentrum zal het winkelaanbod zeker worden uitgebreid. We onderhouden hiervoor contacten met diverse winkelformules. Welke winkels er straks daadwerkelijk bij komen, is op dit moment nog niet bekend. Dat hangt immers niet alleen af van de wensen van WPRI, maar ook van de beschikbaarheid van ondernemers die zich in winkelcentrum Tolberg willen vestigen. Voordat er concrete beslissingen worden genomen, hebben we bovendien wat meer duidelijkheid nodig over de planning van de bouwwerkzaamheden. Begin 2020 verwachten we hierover meer te kunnen melden.
Geplaatst: 8-11-2019

Wilt u reageren?

WP Retail Invest staat open voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaand reactieformulier. Uw contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke privacyrichtlijnen. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch antwoord.